Hotărârea nr. 30/2014

Acceptarea donaţiei nr. 153/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de FILIMON LUANA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 30

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 153/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de FILIMON LUANA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 4.613/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 8 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a doamnei FILIMON LUANA, autentificată sub  nr. 153 din 20 decembrie 2013, de Biroul Individual Notarial Korodi - Popa Aurelia - Nicoleta.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.  nr. 102437 Braşov, nr. cad. 102437, conform ofertei de donaţie nr. 153 din 20 decembrie 2013, a doamnei FILIMON LUANA, autentificată de Biroul Individual Notarial Korodi - Popa Aurelia - Nicoleta.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.