Hotărârea nr. 299/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului - tronson 5.

 

HOTĂRÂREA Nr. 299

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului - tronson 5;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.097/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Zizinului - tronson 5;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, precum şi prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil; Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Zizinului, identificat cu nr. top. 8351, în afară de C.F., conform documentaţiei cadastrale, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. nou 8351/1, în suprafaţă de 3490 m.p., având categoria de folosinţă „drum”, în domeniul public al Municipiului Braşov, rezultat din dezmembrare

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.