Hotărârea nr. 296/2014

Vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Castelului nr. 148, către Ştefănescu Stela.

 

HOTĂRÂREA Nr.  296

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Castelului nr. 148, către Ştefănescu Stela;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.342/2014, prin care se propune vânzarea directă a terenului situat în Braşov, str. Castelului nr. 148, către Ştefănescu Stela;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ec. Puscasiu Gheorghe şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012; precum şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea                nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 24,21 m.p. (4,20 % din 576,33 m.p.) situat în Braşov, str. Castelului nr. 148, identificat în C.F. nr. 41687 Braşov, nr. top. (5307/3/2, 5307/4/2, 6694/3/2, 6695/3/2, 6698/2/2)/II, nr. cad. 2483/2, către Ştefănescu Stela.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., respectiv 2421 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.