Hotărârea nr. 294/2014

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/2013, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 294

din data de  5  iunie  2014

 

 

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/2013, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru  anul şcolar 2013 - 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 48.356/2014, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/2013, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014.

Având în vedere art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând H.C.L. nr. 220/2014, privind încetarea unui mandat de consilier local, H.C.L. nr. 224/2014, privind validarea unui mandat de consilier local, H.C.L. nr. 221/2014, privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Chiricheş Andrei Ciprian, H.C.L. nr. 222/2014, privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Kraila Vasile, H.C.L. nr. 225/2014, privind validarea mandatului de consilier local al domnului Radu-Iov Constantin şi H.C.L. nr. 226/2014, privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bângălău Ionuţ - Ciprian;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea doamnei Cojocea Roxana în locul domnului Martin Vasile Emil, ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014 prevăzute în anexa la H.C.L. nr. 383/2013 republicată

 

Art. 2. Se aprobă desemnarea domnului Radu-Iov Constantin în locul domnului Kraila Vasile, ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014 prevăzute în anexa la H.C.L. nr. 383/2013 republicată

 

Art. 3. Se aprobă desemnarea domnului Bângălău Ionuţ Ciprian în locul domnului Chiricheş Andrei-Ciprian, ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014 prevăzute în anexa la H.C.L. nr. 383/2013 republicată.

 

Art. 4. Se aprobă desemnarea doamnei Mateescu Daniela-Lenuţa în locul doamnei Simion Maria-Antonela ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014 prevăzute în anexa la H.C.L.                  nr. 383/2013 republicată.

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 383 din 30 august 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  383  din data de  30 august 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 508 din data de 31 octombrie 2013 şi conform

H.C.L.nr.  294 din data de 5 iunie 2014

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 59.897/2013, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 4925/2005 „pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 29/2013 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei  Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2013 - 2014, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local, în Consiliile de Administraţie, pentru anul şcolar 2013 - 2014, astfel:

- la Clubul Sportiv Şcolar Dinamo se desemnează dl. consilier DUŢU TUDOR - ALEXANDRU;

- la Clubul Sportiv Şcolar Braşovia se desemnează dl. consilier MARA IULIAN şi dl. consilier MIHAI COSTEL;

- la Palatul Copiilor se desemnează dl. consilier BORICEANU MIRCEA şi dl. consilier OPRICĂ FLORENTIN - ADRIAN.

 

Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Ordinul Ministrului educaţiei naţionale.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.