Hotărârea nr. 293/2014

Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK „Pod, str. Zizinului - râul Timiş”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 293

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii RK „Pod, str. Zizinului - râul Timiş”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 48.370/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii RK „Pod, str. Zizinului - râul Timiş”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK „Pod, str. Zizinului - râul Timiş”’, după cum urmează:

- Valoare totală:             - 5.137.840 mii lei inclusiv TVA (1.151.450 mii Euro)

- din care C + M:                - 4.332.570 mii lei inclusiv TVA (970.990 mii Euro)

            Notă: Curs 1 Euro = 4,4620 lei

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.