Hotărârea nr. 292/2014

Acordarea pentru anul şcolar 2014 - 2015 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  292

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

 

Privind: acordarea pentru anul şcolar 2014 - 2015 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 48.153/2014, prin care se propune aprobarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan” elevilor înscrişi în clasa I, anul şcolar 2014 - 2015 în unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 3^2, alin. (1) din O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28, alin. (1), (2) şi (3) şi art. 40, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011, privind asistenţa socială;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul Ghiozdan” copiilor înscrişi în clasa I-a în anul şcolar 2014 - 2015 la unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă conţinutul pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul Ghiozdan” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 150.000 lei.

 

Art. 4. Pachetele cu rechizite şcolare rămase nedistribuite copiilor înscrişi în clasa I-a în anul şcolar 2014 - 2015 se vor repartiza familiilor cu copii beneficiare de servicii/prestaţii sociale, aflate în evidenţa Direcţiei de Servicii Sociale.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.