Hotărârea nr. 291/2014

Modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

HOTĂRÂREA Nr.  291

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei  şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 48.718/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011, a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 la H.G. nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 91, alin. 1, lit. a şi art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 din O.U.G. nr. 103 din 14.11.2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. XVI, alin. 2 din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013 republicată, după cum urmează:

a. Serviciul Administrativ îşi schimbă denumirea în Serviciul Administrativ, Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI şi trece în subordinea directorului general.

b. Se desfiinţează Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI, care s-a aflat în subordinea Serviciului Administrativ, atribuţiile acestuia fiind preluate de Serviciul Administrativ, Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI.

c. Centrul de zi pentru Copiii aflaţi în Situaţii de Risc “Astra” se subordonează directorului general adjunct.

d. Serviciul pentru Asistenţa Socială a Copilului şi Familiei îşi schimbă denumirea în Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei, în subordinea directorului general adjunct.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013 republicată, după cum urmează:

a. Posturile vacante de inspector de specialitate S I A şi inspector de specialitate S II de la Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI vor fi cuprinse cu încadrarea de inspector de specialitate S I A şi inspector S debutant la Serviciul Administrativ, Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI.

b. În cadrul serviciului Administrativ, Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI se înfiinţează două posturi contractuale de muncitori calificaţi treapta II şi un post de muncitor necalificat.

c. În cadrul Serviciului Evaluare, Monitorizare, Informatic se înfiinţează un post contractual de inspector de specialitate SI şi un post contractual de inspector de specialitate S II.

d. În cadrul Centrului de zi pentru Copiii aflaţi în Situaţii de Risc “Astra” se desfiinţează un post vacant contractual de educator S principal şi se înfiinţează un post contractual de psihopedagog S. Posturile vacante contractuale de psiholog S principal şi psihopedagog S principal se transformă în posturi contractuale de psiholog S şi psihopedagog S. Se desfiinţează un post contractual de îngrijitor şi se înfiinţează un post contractual de referent M I A. 

e. În cadrul Serviciului Asistenţă Socială pentru Persoane cu Dizabilităţi:

- O funcţie publică vacantă de referent de specialitate SSD clasa II gradul superior se transformă în funcţie publică vacantă de inspector clasa I debutant.

- Un post contractual vacant de asistent social principal se transformă în post contractual de asistent social debutant.

- Un post contractual vacant de psiholog principal se transformă în post contractual de psiholog debutant.

- Se înfiinţează un post contractual de asistent social debutant.

f. În cadrul Serviciului Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale:

- O funcţie publică vacantă de consilier juridic clasa I asistent se transformă în funcţie publică vacantă de consilier juridic clasa I debutant.

-  Se înfiinţează un post contractual de inspector S debutant, un post contractual de inspector de specialitate S I şi un post contractual de inspector de specialitate S II.

g. La Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget se desfiinţează un post contractual vacant de referent M I A.

h. În cadrul Serviciului Protecţia Socială a Copilului şi Familiei un post contractual vacant de asistent social S se transformă în post contractual de asistent social S debutant, iar un post contractual vacant de inspector de specialitate S I A se transformă în post contractual de psiholog S.

i. În cadrul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice, două posturi contractuale vacante de inspector de specialitate S I A se transformă în două posturi contractuale de asistent social debutant.

j. În cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae”:

- Un post contractual de referent M I A se transformă în post contractual de inspector de specialitate S II.

- Şase posturi contractuale de fiziokinetoterapeut S principal se transformă în şase posturi contractuale de fiziokinetoterapeut S.

- Patru posturi contractuale de fiziokinetoterapeut S principal se transformă în patru posturi contractuale de fiziokinetoterapeut S debutant.

- Patru posturi contractuale de kinetoterapeut S principal se transformă în patru posturi contractuale de kinetoterapeut S.

- Trei posturi contractuale de kinetoterapeut S principal se transformă în trei posturi contractuale de kinetoterapeut S debutant.

k. În cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip „Respiro”:

- Un post contractual vacant de instructor de ergoterapie se transformă în post contractual de inspector de specialitate S II.

- Un post contractual vacant de asistent social S principal se transformă în post contractual de asistent social S.

- Un post contractual vacant de psiholog S principal se transformă în post contractual de psiholog debutant.

- Cinci posturi contractuale vacante de asistent medical PL principal se transformă în următoarele posturi contractuale: 2 posturi de asistent medical S debutant, un post de asistent medical S principal, un post de asistent medical PL şi un post de asistent medical PL debutant.

l. La Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ se înfiinţează un post contractual de referent M I A. Patru posturi vacante de asistent medical debutant se încadrează ca două posturi de asistent medical PL debutant şi două posturi de asistent medical S debutant.

m. La Serviciul Asistenţă Socială Comunitară, două posturi contractuale vacante de asistent social S se transformă în două posturi contractuale de asistent social S debutant.

n. La Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară, un post contractual vacant de asistent medical PL principal se transformă în asistent medical S principal, iar un post contractual vacant de asistent medical PL debutant se transformă în asistent medical S debutant.

o. O funcţie publică de inspector asistent de la Serviciul Prestaţii Sociale se mută definitiv la Serviciul Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale, cu acordul titularului.

p. O funcţie publică de inspector principal de la Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei se mută definitiv la Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu acordul titularului.

q. O funcţie publică vacantă de inspector clasa I debutant de la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane cu Dizabilităţi se mută definitiv la Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei.

r. Se desfiinţează 9 posturi vacante de asistenţi personali pentru persoanele cu dizabilităţi, numărul total de posturi propuse să fie cuprinse în continuare în organigramă fiind de 377.

  

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din 29.03.2013 rămân neschimbate.

 

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29.03.2013 astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  94   din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 538/2013; H.C.L. nr. 170/2014 şi

conform H.C.L. nr. 291 din data de 5 iunie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii  Sociale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 21.159/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 şi art. 125 din Legea nr. 292 din 20.12.2011, a asistenţei sociale; Adresa nr. 153852/2012, de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 a H.G. nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 41, alin. 2 şi alin. 3 din H.G. nr. 286/2011, art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 68, alin. 1 şi alin. 2, art. 107, alin. 2, lit. a şi art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 67/2013, privind înfiinţarea Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae” din Braşov,  art. XVI, alin. 2 din Cartea II Titlul I din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.