Hotărârea nr. 290/2014

Aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Braşov, aplicabilă în perioada 01.07.2014 - 31.12.2018, pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcurilor industriale de pe raza Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 290

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Braşov, aplicabilă în perioada 01.07.2014 - 31.12.2018, pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcurilor industriale de pe raza Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 48.361/2014, prin care se propune aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute de art. 250, alin. (1), pct. 9 şi art. 257, lit. l, la bugetul local al Municipiului Braşov pentru societăţile comerciale care activează în raza parcurilor industriale din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), (3) şi (5) , art. 250, alin. (1), pct. 9 şi art. 257, lit. l din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, actualizată; prevederile art. 3, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată prin Legea nr. 137/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă schema „Ajutor de minimis pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul parcurilor industriale din raza administrativă a Municipiului Braşov aplicabilă în perioada 01.07.2014 - 31.12.2018”, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 pentru aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul Comisiei Europene ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/1/24.12.2013.

 

Art. 3. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se face numai cu respectarea criteriilor de minimis prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 pentru aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul Comisiei Europene.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.