Hotărârea nr. 29/2014

Acceptarea donaţiei nr. 1862/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de ROMAN RADU, ROMAN VALENTINA - GETA şi ROMAN FLORIN.

 

HOTĂRÂREA Nr.  29

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1862/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de ROMAN RADU, ROMAN VALENTINA - GETA şi ROMAN FLORIN;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 4.612/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1,  5 şi 8 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului ROMAN RADU, a doamnei ROMAN VALENTINA - GETA şi a domnului ROMAN FLORIN, autentificată sub nr. 1862 din 28 octombrie 2013, de Biroul Notarial Sârbu Victor şi Sârbu Adrian Ioan.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 125583 Braşov, nr. cad. 125583, conform ofertei de donaţie nr. 1862 din 28 octombrie 2013, a domnului ROMAN RADU, a doamnei ROMAN VALENTINA - GETA şi a domnului ROMAN FLORIN, autentificată de Biroul Notarial Sârbu Victor şi Sârbu Adrian Ioan.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.