Hotărârea nr. 289/2014

Premierea echipei de hochei pe gheaţă - seniori pentru obţinerea titlului de campioană naţională a României, ediţia 2013 - 2014 şi a echipei de handbal - senioare pentru obţinerea titlului de vicecampioană naţională a României ediţia 2013 - 2014 de la ASC Corona 2010 Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  289

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: premierea echipei de hochei pe gheaţă - seniori pentru obţinerea titlului de campioană naţională a României, ediţia 2013 - 2014 şi a echipei de handbal - senioare pentru obţinerea titlului de vicecampioană naţională a României ediţia 2013 - 2014 de la ASC Corona 2010 Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 47.374/29.05.2014, privind premierea echipei de hochei pe gheaţă - seniori pentru obţinerea titlului de campioană naţională a României, ediţia 2013 - 2014 şi a echipei de handbal - senioare pentru obţinerea titlului de vicecampioană naţională a României ediţia 2013 - 2014 de la ASC Corona Braşov 2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu completările şi modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 44, alin. 1, art. 45 şi  art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă premierea echipei de hochei pe gheaţă - seniori pentru obţinerea titlului de campioană naţională a României, ediţia 2013 - 2014 şi a echipei de handbal - senioare pentru obţinerea titlului de vicecampioană naţională a României ediţia 2013 - 2014 de la ASC Corona Braşov 2010.

 

Art. 2. Se aprobă repartizarea premiilor conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2014 a sumei de 175.050 lei necesară premierii prevăzute la art. 1.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.