Hotărârea nr. 288/2014

Aprobarea încheierii de contracte de concesiune, cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia.

 

HOTĂRÂREA Nr. 288

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii de contracte de concesiune, cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.251/2014, privind aprobarea încheierii de contracte de concesiune, cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 46.890/2014, la Primăria Municipiului Braşov a Asociaţiei Investitorilor Astra 2009;

În conformitate cu prevederile art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

                Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 1 din 31.01.1997, privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului înscris în C.F. nr. 17161 Braşov, nr. top. 7498/1/a/2/1/1/6; 7498/1/a/3/1/1/6; 7498/1/b/1/1/6; 7498/1/a/2/1/1/7; 7498/1/a/3/1/1/7, în suprafaţă totală de 8815 m.p.; ale art. 5 din H.C.L. nr. 1/1997, prin care se aprobă documentele licitaţiei, parte integrantă a Hotărârii de Consiliu Local (instrucţiuni pentru ofertanţi, caiet de sarcini, formular ofertă); ale art. 6.1. din caietul de sarcini prin care se prevede în mod expres că „dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru care s-a constituit concesiunea, cu acordul concedentului”; precum şi art. 14, titlul IX - Dispoziţii finale -  din contractul de concesiune nr. 17 din 27.05.1997, prin care se prevede expres că „modificarea sau adaptarea contractului se poate face prin acordul părţilor, cu excepţia clauzelor obligatorii prevăzute în caietul de sarcini”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 119 - 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.