Hotărârea nr. 287/2014

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ,,Intrarea în legalitate a locuirii romilor în Municipiul Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  287

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ,,Intrarea în  legalitate a locuirii romilor în Municipiul Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 47.548/2014, prin care s-a propus aprobarea aplicării, contractării şi finanţării proiectului ,,Intrarea în legalitate a locuirii romilor în Municipiul Braşov” prin programul Agenţiei Naţionale pentru Romi prin Legea nr. 356/2013 - legea bugetului de stat, în parteneriat cu Asociaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară Rrom Thagar din Braşov;

Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă aplicarea la programul Agenţiei Naţionale pentru Romi şi contractarea finanţării proiectului ,,Intrarea în legalitate a locuirii romilor în Municipiul Braşov”, finanţat de Agenţia Naţională Pentru Romi, în valoare totală de 180.000 lei.

 

               Art. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de 30.000 lei care reprezintă 20 % din finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi (150.000 lei).

 

Art. 3. Se aprobă parteneriatul în cadrul proiectului cu asociaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară Rrom Thagar.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.