Hotărârea nr. 286/2014

Documentaţia “P.U.D. - Concesionare şi/sau cumpărare teren, reamenajare, modernizare şi consolidare cantină cu schimbare de destinaţie în Complex Multifuncţional, str. Zizinului nr. 128, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Hagmann Cristian Daniel.

HOTĂRÂREA Nr. 286

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Concesionare şi/sau cumpărare teren, reamenajare, modernizare şi consolidare cantină cu schimbare de destinaţie în Complex Multifuncţional, str. Zizinului nr. 128, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Hagmann Cristian Daniel;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 46.788/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Concesionare şi/sau cumpărare teren, reamenajare, modernizare şi consolidare cantină cu schimbare de destinaţie în Complex Multifuncţional, str. Zizinului nr. 128, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Hagmann Cristian Daniel;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Concesionare şi/sau cumpărare teren, reamenajare, modernizare şi consolidare cantină cu schimbare de destinaţie în Complex Multifuncţional, str. Zizinului nr. 128, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Hagmann Cristian Daniel şi întocmită de către S.C. Agenţia Sârbu S.R.L. Braşov, arh. Camelia Sârbu.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.