Hotărârea nr. 285/2014

Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133 din 22.02.2010, privind darea în administrare a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Astra, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 285

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133 din 22.02.2010, privind darea în administrare a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Astra, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 46.888/2014, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 133 din 22.02.2010, privind darea în administrare a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Astra, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 22.02.2010, privind darea în administrare a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Astra, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.

 

 

Art. 2. Se preia de către Primăria Municipiului Braşov a documentaţiei tehnice întocmite de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, ce are ca obiect imobilele identificate în C.F. nr. 32675 Braşov, sub nr. top. 6810/1/21 şi nr. top. 6810/1/25.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.