Hotărârea nr. 284/2014

Completarea H.C.L. nr. 565/26.09.2005 privind împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră proprietate a Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 284

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 565/26.09.2005 privind împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră proprietate a Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 46.119/2014, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 565/2005, privind împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră proprietate a Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f, i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 565 din 26 septembrie 2005, care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se împuterniceşte Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt în vederea efectuării procedurii legale pentru înregistrarea în evidenţele de carte funciară a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră, proprietate a Municipiului Braşov, aflate în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt precum şi îndeplinirea formalităţilor privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prevăzute de Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările şi completările ulterioare”.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 565 din 26 septembrie 2005, astfel completată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  565  din data de  26 septembrie 2005

Republicată conform H.C.L. nr.  284 din data de 30 mai 2014

 

 

 

 

Obiect: împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de Carte Funciară a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră proprietate a Municipiului Braşov;

 

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;

             Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 63.054/2005 al Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu;      

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,

În temeiul art. 38, lit. f,  i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se împuterniceşte Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt în vederea efectuării procedurii legale pentru înregistrarea în evidenţele de carte funciară a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră, proprietate a Municipiului Braşov, aflate în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt precum şi îndeplinirea formalităţilor privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prevăzute de Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Art. 2. Cheltuielile aferente acestei acţiuni vor fi suportate de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt diminuându-se în mod corespunzător profitul ce urmează a fi virat ca sursă de venit la bugetul local.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.