Hotărârea nr. 283/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 571 din 11 august 2008, republicată, prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  283

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 571 din 11 august 2008, republicată, prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 41.858 din 13.05.2014, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 571/2008, republicată, în sensul înlocuirii unor consilieri locali din Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări-servicii conform Legii nr. 550/2002;

Luând în consideraţie propunerile formulate în plenul Consiliului Local al Municipiului Braşov privind înlocuirea membrilor comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări-servicii conform Legii nr. 550/2002;

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local ;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 5, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 571 din 11 august 2008, republicată, în sensul înlocuirii domnului Ghirdă Mihai Ioan, cu doamna Mateescu Daniela - Lenuţa, ca membru titular în Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

              Art. 2. Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 571 din 11 august 2008, republicată, în sensul înlocuirii doamnei Simion Maria Antonela, cu domnul Puşcariu Radu-Ioan şi a domnului Kraila Vasile cu domnul Chifu Sergiu Marian, ca membri supleanţi în Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Art. 3. Se aprobă modificarea şi completarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 571 din 11 august 2008, republicată, care va avea următorul cuprins:

“Lucrările de secretariat ale Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi asigurate de un secretariat tehnic, format din persoane cuprinzând reprezentanţi ai executivului şi cel al regiilor autonome sau societăţilor comerciale, după caz, şi vor fi coordonate de Secretarul Municipiului Braşov.”

 

  

 

Art. 4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6 cu următorul cuprins:

„Primarul Municipiului Braşov, regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, precum şi reprezentanţii nominalizaţi, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.”

 

 

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 571 din 11 august 2008, republicată, prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

 

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 571 din 11 august 2008, republicată, prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, precum şi reprezentanţii nominalizaţi, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  571  din data de  11 august 2008

Republicată conform H.C.L. nr. 353/2009 ; H.C.L. nr. 456/2012 şi

conform H.C.L. nr. 283 din 30 mai 2014

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de vânzare a  spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 august 2008;

Analizând propunerea unui grup de consilieri, precum şi raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr. 60.840/07.08.2008, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii;

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local ;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36 alin. 5, lit. b şi art. 45 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001 republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se desemnează domnii consilieri IONESCU LUCIAN, MARA IULIAN şi MATEESCU DANIELA-LENUŢA în calitate de membri titulari ai comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002.

 

Art. 2. Se desemnează domnii consilieri PUŞCARIU RADU-IOAN, CHIFU SERGIU-MARIAN şi SZENTE LADISLAU în calitate de membri supleanţi ai comisiei menţionate la art. 1.

 

Art. 3. Pe data prezentei se revocă H.C.L. nr. 436/2002, republicată conform H.C.L.  nr. 385/2004 şi nr. 236/2006.

 

Art. 4. Lucrările de secretariat ale Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi asigurate de un secretariat tehnic, format din persoane cuprinzând reprezentanţi ai executivului şi cel al regiilor autonome sau societăţilor comerciale, după caz, şi vor fi coordonate de Secretarul Municipiului Braşov.

 

Art. 5. Reprezentanţii executivului ai regiilor autonome, societăţilor comerciale şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local vor fi desemnaţi prin Dispoziţie de Primar.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, precum şi reprezentanţii nominalizaţi, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.