Hotărârea nr. 282/2014

Aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  282

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 46.154/2014, prin care s-a propus aprobarea alipirii imobilelor situate în zona istorică, str. Nicolae Bălcescu f.n.;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale; H.G. nr. 972/2002, privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n., înscrise în C.F. nr. 128126 Braşov, nr. cad. 128126 şi în C.F. nr. 128193 Braşov, nr. cad. 128193, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Monica - Nadia Mota, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n., înscrise în C.F. nr. 128187 Braşov, nr. cad. 128187 şi în C.F. nr. 128128 Braşov, nr. cad. 128128, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Monica - Nadia Mota, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n., înscrise în C.F. nr. 130927 Braşov, nr. cad. 130927, în C.F. nr. 130867 Braşov, nr. cad. 130867 şi în C.F. nr. 130866, nr. cad. 130866, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Monica - Nadia Mota, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilelor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n. - Piaţa Star, înscrise în C.F. nr. 130866 Braşov, nr. cad. 130866, în C.F. nr. 130867 Braşov, nr. cad. 130867, în C.F. nr. 130927 Braşov, nr. cad. 130927 şi în C.F. nr. 128126 Braşov, nr. cad. 128126, în conformitate cu H.G. nr. 972/2002, poz. 2517, anexa. 2.

 

Art. 5. Se aprobă radierea dreptului de administrare a I.G.L. Braşov, înscris în C.F. nr. 130867 Braşov, nr. cad. 130867, în C.F. nr. 128187 Braşov, nr. cad. 128187, în C.F. nr 128128, nr. cad. 128128.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.