Hotărârea nr. 281/2014

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Paşcani f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 281

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Paşcani f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 45.459/2014, prin care se propune dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Paşcani f.n.;

Văzând documentaţia cadastrală întocmită de către S.C. Procad S.R.L.;

          Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale‚ Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Paşcani f.n. - PT 1 Timiş Triaj, înscris în C.F. nr. 130844 Braşov, cu nr. cad. 130844, conform documentaţiei tehnice întocmită de către S.C. Procad S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.