Hotărârea nr. 280/2014

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Neptun nr. 23 A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  280

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Neptun nr. 23 A;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 45.424/2014, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Neptun nr. 23 A;

Văzând documentaţia cadastrală întocmită de către S.C. Procad S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale şi Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Neptun nr. 23 A - CT A Astra, înscris în C.F. nr. 130809 Braşov, cu nr. top. [(7519/3, 7519/4, 7518/3)/1/1/1]/1/1/2/1, conform documentaţiei tehnice întocmită de către S.C. Procad S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.