Hotărârea nr. 28/2014

Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între UAT Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” elaborat de APM Sibiu în cadrul programului “Adaptare la schimbări climatice” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European/EEA Grans 2009 - 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 28

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între UAT Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” elaborat de APM Sibiu în cadrul programului “Adaptare la schimbări climatice” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European/EEA Grans 2009 - 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 5.294/2014, prin care s-a propus aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între UAT Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”;

Având în vedere precizările Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu înregistrate la Primăria Braşov cu nr. 72119/28.09.2012, 3997/16.01.2014 şi 4981/20.01.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. c, art. 37 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă ACORDUL DE PARTENERIAT între UAT Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” elaborat de APM Sibiu în cadrul programului “Adaptare la schimbări climatice” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European/EEA Grans 2009-2014, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.