Hotărârea nr. 277/2014

Dezmembrarea (reapartamentare) imobil situat în str. Sitei nr. 13.

 

HOTĂRÂREA Nr.  277

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea (reapartamentare) imobil situat în str. Sitei nr. 13;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

          Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 45.534/2014, prin care se propune dezmembrarea (reapartamentare) spaţiu cu altă destinaţie, imobil situat în str. Sitei nr. 13;

Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 24.561/2014 şi documentaţia cadastrală de dezlipire întocmită de către expert autorizat Tudorache Diana;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 634/2006 al A.N.C.P.I. pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Sitei          nr. 13, înscris în C.F. nr. 129252 Braşov, nr. cad. 129252, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Tudorache Diana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.