Hotărârea nr. 275/2014

Vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, Calea Bucureşti f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 275

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, Calea Bucureşti f.n.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 45.539/2014, privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, Calea Bucureşti  f.n.;

Văzând documentaţia cadastrală şi Raportul de evaluare a terenului întocmit de către ing. Vilcu Marilena şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modului de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti f.n., identificat în C.F. nr. 130370 Braşov, nr. top. 7468/2/g/1/b/2, conform Documentaţiei cadastrale întocmită de ing. Vilcu Marilena, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, Calea Bucureşti f.n., în suprafaţă de 196 m.p., rezultat în urma dezmembrării.

 

Art. 3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 120 Euro.

 

Art. 4. Se aprobă Caietul de Sarcini conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.