Hotărârea nr. 274/2014

Mandatarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov să reprezinte municipiul Braşov în relaţiile privind imobilele aflate în administrarea acestuia.

 

HOTĂRÂREA Nr. 274

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: mandatarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov să reprezinte municipiul Braşov în relaţiile privind imobilele aflate în administrarea acestuia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 46.003/2014, prin care se propune mandatarea S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov să reprezinte în instanţă, în condiţiile legii, interesele Municipiului Braşov, ale Consiliului Local, ale Primarului şi ale Primăriei Municipiului Braşov, la instanţele de judecată de toate gradele, Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională, în ce priveşte imobilele locuinţă şi spaţii cu altă destinaţie de pe raza Municipiului Braşov;

Luând în consideraţie amendamentul formulat de Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Braşov prin care s-a propus încheierea în formă autentică a unui contract de mandat;

În baza dispoziţiilor art. 2009 şi următoarele din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, precum şi în baza dispoziţiilor art. 80 şi următoarele din Codul de procedură civilă - Legea nr. 134/2010, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                           nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se împuterniceşte S.C. RIAL S.R.L. Braşov cu sediul în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 29, să reprezinte, cu titlu gratuit, interesele Municipiului Braşov, ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, ale Primarului şi ale Primăriei Municipiului Braşov, în condiţiile legii, în cauzele în care acestea sunt parte, atât prin intentarea de acţiuni în justiţie cât şi prin asigurarea apărării, indiferent de faza procedurală, respectiv, în fazele prealabile judecăţii sau în fazele judecăţii şi indiferent de gradul de jurisdicţie, respectiv fond, căi de atac ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de competenţa teritorială şi materia în care se poartă litigiul civil, penal, contencios administrativ, litigii între profesionişti, etc.

 

 

Art. 2. Prezenta împuternicire priveşte în exclusivitate, numai cauzele având ca obiect imobilele locuinţă şi spaţii cu altă destinaţie deţinute cu orice titlu de către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, situate pe raza Municipiului Braşov.

 

 

Art. 3. Se împuterniceşte S.C. RIAL S.R.L. Braşov cu sediul în Braşov str. Alexandru Ioan Cuza nr. 29, ca în numele şi pentru Municipiul Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov, Primarul şi Primăria Municipiului Braşov, în condiţiile legii, să renunţe la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, să achieseze la hotărârea pronunţată, să încheie tranzacţii, precum şi orice alte acte procedurale de dispoziţie fără a leza sau prejudicia interesele autorităţilor anterior menţionate, în cauzele având ca obiect imobilele prevăzute la art. 2. din prezenta hotărâre, respectiv, numai pentru imobilele locuinţă şi spaţii cu altă destinaţie deţinute cu orice titlu de către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, situate pe raza Municipiului Braşov.

 

 

Art. 4. Prezentul mandat se acordă pe o perioadă de 5 ani, putând fi prelungit de Consiliul Local al Municipiului Braşov, prin hotărâre, în condiţiile legii.

 

 

Art. 5. Împuternicirile acordate în condiţiile prezentei hotărâri vor face obiectul unui contract de mandat încheiat în formă autentică.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.