Hotărârea nr. 273/2014

Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 731 din 29.09.2008, privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  273

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 731  din 29.09.2008, privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate le Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 47.189/2014, prin care s-a propus aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Braşov a modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 731 din 29.09.2008, privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în Municipiul Braşov;

Luând în consideraţie Decizia Curţii de Conturi nr. 27 din 03.04.2014 prin care a dispus măsura de a personaliza şi adapta" la specificul entităţii a regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică, anexă la contractul de delegare a gestiunii, prin stabilirea nivelurilor de calitate şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului, a condiţiilor tehnice, a raporturilor operatori-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate";

Având la bază adresa nr. 1134 din 20.05.2014 înaintată de S.C. TETKRON S.R.L. Primăriei Municipiului Braşov prin care solicită înaintarea spre aprobare a Consiliului Local propunerile de modificare şi completare a Regulamentului SACET al Municipiului Braşov;

Având în vedere procesul - verbal încheiat în data de 12.05.2014, prin care comisia constituită conform Dispoziţiei nr. 2666 din 28.04.2014 hotărăşte modificarea şi completarea Regulamentului SACET;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, c, d, alin. 3, lit. c, alin. 5, lit. a, alin. 6, pct. 14 şi art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, aplicabil în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 731 din 29.09.2008, privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în municipiul Braşov, după cum urmează :

1. Se aprobă ca orice referire la operatorii care prestează serviciul de alimentare cu energie termică, din conţinutul Regulamentului, să fie înlocuită cu referirea la operatorul care prestează serviciul de alimentare cu energie termică.

2. Se aprobă ca orice referire la autorităţile administraţiei publice locale sau la autorităţile administrativ teritoriale, să fie înlocuită cu referirea la autorităţile publice locale ale Municipiului Braşov.

3. Se aprobă ca orice referire la: mori, cărbune, degazoare, abur, cazane abur, turbine cu abur sau gaze, motoare termice, instalaţii aer comprimat, instalaţii evacuare zgură şi cenuşă, abur şi/sau condensat, condens returnat sau debit de condens returnat, centrale electrice în cogenerare agent termic sub formă de abur, să fie eliminate din conţinutul Regulamentului.

4. Se aprobă modificarea art. 7, alin. 2 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

5. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 15, alin. 6.

6. Se aprobă modificarea art. 24, alin. 3 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

7. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 25, alin. 3.

8. Se aprobă completarea art. 40, alin. 3 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

9. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 52, alin. 2.

10. Se aprobă completarea art. 66 din cuprinsul Regulamentului precum şi completarea cu indicii chimici ai apei tratate, conform anexei.

11. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 78 şi art. 79.

12. Se aprobă modificarea art. 84 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

13. Se aprobă modificarea art. 89, lit. a şi b din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

14. Se aprobă modificarea art. 93 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

15. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 94.

16. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 108, lit. c şi d.

17. Se aprobă completarea art. 108, lit. u din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

18. Se aprobă modificarea art. 109, lit. b şi f din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

19. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 110, alin. 6.

20. Se aprobă completarea şi modificarea art. 124 alin. 8, lit. a şi c din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

21. Se aprobă completarea art. 136, alin. 1 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

22. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 141, alin. 3.

23. Se aprobă modificarea art. 145 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei nr. 4 la Regulament.

24. Se aprobă completarea art. 149 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

25. Se aprobă modificarea art. 151 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

26. Se aprobă modificarea art. 153 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

27. Se aprobă completarea art. 155 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei

28. Se aprobă modificarea art. 171, lit. c din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

29. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 174.

30. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217. Secţiunea a 3-a din cadrul Capitolului 4 din conţinutul Regulamentului va deveni secţiunea a 2-a.

31. Se aprobă completarea art. 219, lit. a din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

32. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 231, art. 232, art. 234.

33. Se aprobă completarea art. 236, alin. 3 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

34. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 237, alin. 3 şi 4.

35. Se aprobă modificarea art. 240 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

36. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 242, alin. 4.

37. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 245, alin. 4 şi 5.

38. Se aprobă modificarea art. 249 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

39. Se aprobă completarea art. 254, lit. l din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

40. Se aprobă modificarea art. 261, alin. 1 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

41. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 261, alin. 2.

42. Se aprobă completarea art. 264 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

43. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 273 şi art. 275.

44. Se aprobă modificarea şi completarea art. 276, alin. 2 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

            45. Se aprobă modificarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 279.

46. Se aprobă modificarea art. 283 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

47. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 287, lit. e, f, g.

48. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 289 şi art. 290.

49. Se aprobă modificarea art. 291 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

50. Se aprobă modificarea art. 293 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

51. Se aprobă modificarea art. 294 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

52. Se aprobă completarea art. 295 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

53. Se aprobă modificarea art. 296, alin. (3) din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

54. Se aprobă modificarea art. 297, alin. 2 din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

55. Se aprobă eliminarea, din conţinutul Regulamentului, a art. 299.

56. Se aprobă modificarea art. 300, alin. (1) şi alin. (3) din cuprinsul Regulamentului, conform anexei.

57. Se aprobă modificarea art. 304, din cuprinsul Regulamentului conform anexei.  

58. Se aprobă completarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 731 din 29.09.2008, cu Capitolul IX - Răspunderi şi sancţiuni şi care va avea următorul conţinut:

"CAPITOLUL IX Răspunderi şi sancţiuni

ART. 278

(1) Reprezintă contravenţii faptele enumerate în Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

Cuantumul sancţiunilor aplicate este cel prevăzut în Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face conform Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, a Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a şi Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, de către primar si/sau împuterniciţii acestuia si de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor de reglementări competente, după caz.

59. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului cu următoarele anexe 1, 2, 3, 4 şi 5 conform art. 281 din Regulamentul anexă la prezenta.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în Municipiul Braşov rămân valabile.

 

Art. 3. Se va da o nouă numerotare articolelor din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în Municipiul Braşov, în conformitate cu modificările şi completările statuate în articolele anterioare din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în Municipiul Braşov, modificat şi completat în conformitate cu prezenta hotărâre se constituie ca anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în Municipiul Braşov nr. 3 din 16.08.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2010, republicată.

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 731din 29.09.2008, privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică, aplicabil în Municipiul Braşov, astfel cum a fost modificată şi completată va fi republicată.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Brasov şi S.C. TETKRON S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  731 din data de  29 septembrie 2008

Republicată conform H.C.L. nr. 273 din data de 30 mai 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE   ALIMENTARE  CU ENERGIE TERMICĂ, aplicabil în municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 septembrie 2008;

Analizând Expunerea de motive nr. 1.766 din 2 septembrie 2008 şi Raportul de specialitate   nr. 1.767 din 25 septembrie 2008, prin care S.C. „C.E.T. BRAŞOV” S.A., propune spre aprobare Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, aplicabil în municipiul Braşov;

Văzând prevederile Ordinului nr. 91/2007, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, pe baza căruia a fost elaborat Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică aplicabil în municipiul Braşov; Legea 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică; Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice - art. 8, lit. h;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, aplicabil în municipiul Braşov, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. „C.E.T. BRAŞOV” S.A vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.