Hotărârea nr. 272/2014

Stabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat MF NIŢU LUMINIŢA şi MF MAN GABRIELA, situat în Braşov, str. Berzei nr. 2.

 

HOTĂRÂREA Nr. 272

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: stabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat MF NIŢU LUMINIŢA şi  MF MAN GABRIELA, situat în Braşov, str. Berzei nr. 2;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 40.536/2014, privind stabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat MF NIŢU LUMINIŢA şi MF MAN GABRIELA, situat în Braşov, str. Berzei nr. 2;

Luând în consideraţie avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Braşov prin care s-a propus ca amendament reducerea perioadei de concesiune de la 5 ani la 1 an, propunere astfel adoptată de plenul Consiliului Local Braşov;

Având în vedere art. 4 din H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, pct 4.2. din contractul de concesiune nr. 1497/2009 al cabinetului medical situat în Braşov, str. Berzei nr. 2, precum şi prevederile art. 17 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se stabileşte nivelul minim al redevenţei de 624,8 Euro/an, pentru cabinetul medical, situat în Braşov, str. Berzei nr. 2, în suprafaţă de 45,71 m.p., deţinut de MF NIŢU LUMINIŢA şi MF MAN GABRIELA în baza contractului de concesiune nr. 1500/2009 încheiat cu Municipiul Braşov.

 

 

Art. 2. Redevenţa negociată se stabileşte pentru o perioadă de 1 an, respectiv de la data de 16.09.2014 până la data de 16.09.2015 şi va face obiectul unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1500/2009.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.