Hotărârea nr. 271/2014

Stabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat d-lui dr. MOGA MARIUS ALEXANDRU, situat în Braşov, Policlinica Tractorul, str. Olteţ nr. 2.

 

HOTĂRÂREA Nr. 271

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: stabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat d-lui dr. MOGA MARIUS ALEXANDRU, situat în Braşov, Policlinica Tractorul, str. Olteţ nr. 2;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 40.525/2014, privind stabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat domnului dr. MOGA MARIUS ALEXANDRU, situat în Braşov, Policlinica Tractorul, str. Olteţ nr. 2;

Luând în consideraţie avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Braşov prin care s-a propus ca amendament reducerea perioadei de concesiune de la 5 ani la 1 an, propunere astfel adoptată de plenul Consiliului Local Braşov;

Având în vedere art. 4 din H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, pct 4.2. din contractul de concesiune nr. 1497/2009 al cabinetului medical situat în Braşov, str. Berzei nr. 2, precum şi prevederile art. 17 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se stabileşte nivelul minim al redevenţei de 255,2 Euro/an, pentru cabinetul medical, situat în Braşov, Policlinica Tractorul, str. Olteţ nr. 2, în suprafaţă de 24,48 m.p., deţinut de dr. MOGA MARIUS ALEXANDRU în baza contractului de concesiune   nr. 946/2009 încheiat cu Municipiul Braşov.

 

 

Art. 2. Redevenţa negociată se stabileşte pentru o perioadă de 1 an, respectiv de la data de 06.07.2014 până la data de 06.07.2015 şi va face obiectul unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 946/2009.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.