Hotărârea nr. 269/2014

Sstabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat MF GAVRILĂ IOAN şi MF TĂMĂŞAN ALEXANDRU, situate în Braşov, str. Berzei nr. 2.

 

HOTĂRÂREA Nr.  269

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: stabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat MF GAVRILĂ IOAN şi  MF TĂMĂŞAN ALEXANDRU, situate în Braşov, str. Berzei nr. 2;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 40.387/2014, privind stabilirea redevenţei, pentru cabinetul concesionat MF GAVRILĂ IOAN şi MF TĂMĂŞAN ALEXANDRU, situate în Braşov, str. Berzei nr. 2;

Luând în consideraţie avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Braşov prin care s-a propus ca amendament reducerea perioadei de concesiune de la 5 ani la 1 an, propunere astfel adoptată de plenul Consiliului Local Braşov;

Având în vedere art. 4 din H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, pct 4.2. din contractul de concesiune nr. 1497/2009 al cabinetului medical situat în Braşov, str. Berzei nr. 2, precum şi prevederile art. 17 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se stabileşte nivelul minim al redevenţei de 801,2 Euro/an, pentru cabinetul medical situat în Braşov, str. Berzei nr. 2, în suprafaţă de 52,02 m.p., deţinut de MF GAVRILĂ IOAN şi MF TĂMĂŞAN ALEXANDRU, în baza contractului de concesiune  nr. 1497/2009 încheiat cu Municipiul Braşov.

 

 

Art. 2. Redevenţa negociată se stabileşte pentru o perioadă de 1 an, respectiv de la data de 10.09.2014 până la data de 10.09.2015 şi va face obiectul unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1497/2009.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.