Hotărârea nr. 267/2014

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 130191 Braşov, nr. cadastral 130191.

HOTĂRÂREA Nr.  267

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 130191 Braşov, nr. cadastral  130191;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.826/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 553, alin. 2, coroborat cu art. 562, alin. 2 din noul Cod Civil şi art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 130191 Braşov, nr. cadastral 130191.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.