Hotărârea nr. 266/2014

Aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  266

din data de  30  mai  2014

 

 

Privind: aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.967/2014, prin care se propune reintroducerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a sediului administrativ canal - Poiana Braşov - fosta staţie de epurare din Poiana Braşov, cu terenul aferent, prin modificarea H.C.L. nr. 478/2010, cât şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în cap. D din anexa la H.C.L. nr. 286/1999, republicată;

Având în vedere H.C.L. nr. 286/1999, republicată, anexa 1, cap. B, C - Sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate cu terenurile aferente şi cap. D - sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

Văzând adresa nr. 28.991 din 31.03.2014 de la Compania Apa S.A. Braşov cât şi adresa nr. 72.560/2013 elaborată de Serviciului Investiţii al Primăriei Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei 1 cap. B, C - “Sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate cu terenurile aferente”, din H.C.L. nr. 286/1999, republicată, poz. 416, astfel:

- col. 2 “clădire administrativă din bolţari cu 9 încăperi, cu terenul aferent - Poiana Braşov”.

- col. 5 “231.691,2”

- col. 6 “Municipiul Braşov”

 

Art. 2. Se aprobă completarea cap. D - “Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente” din anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cu următoarele:

-“ Interconexiune reţea de transport apă fierbinte Zona Nord Braşov - Tronson III – Joncţiune DN 600 (PT2 CFR-VOZ şi punctul de racord al CT 37 Astra în valoare de 6.409.938,50 lei”.

-“Racordare centrale termice de cvartal zona sud-est la reţeaua de transport alimentată de CET în valoare de 10.779.402,57 lei”.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 27 septembrie 1999, astfel modificată şi completată se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Compania Apa S.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 286  din data de  27 septembrie 1999

Republicată conform H.C.L. 89/2000; 45/2002; 266/2002; 467/2003; 469/2003; 512/2003; 18/2004; 304/2004; 319/2004; 633/2005; 962/2008; 578/2009; 40/2010; 129/2013 şi

conform H.C.L. nr.  266 din data de 30 mai 2014

 

 

 

 

Obiect: însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1999;

Analizând Referatul nr. 13.842/1999 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; anexele nr. 3 şi 4 din H.G. nr. 548/1999 privind normele tehnice de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public; H.C.L. nr. 241/1999;

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 69/1991, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol Unic. Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, identificate până la data acestei hotărâri, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.