Hotărârea nr. 265/2014

Acceptarea donaţiei nr. 190/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de TĂNASE MARIUS şi TĂNASE MONICA IOANA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  265

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 190/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de TĂNASE MARIUS şi TĂNASE MONICA IOANA;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 44.023/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului TĂNASE MARIUS şi a doamnei TĂNASE MONICA IOANA, autentificată sub nr. 190 din 11 februarie 2014, de Biroul Individual Notarial Crăcuţ Cleopatra Luminiţa.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în:

- C.F. nr. 103526 Braşov, nr. cad. 10928, nr. top. 10101/2/2/5/6;

- C.F. nr. 103941 Braşov, nr. cad. 10905, nr. top. 10101/2/2/4/6;

- C.F. nr. 103939 Braşov, nr. cad. 10903, nr. top. 10101/2/2/4/4;

- C.F. nr. 103524 Braşov, nr. cad. 10926, nr. top. 10101/2/2/5/4;

- C.F. nr. 103520 Braşov, nr. cad. 10923, nr. top. 10101/2/2/5/1;

- C.F. nr. 103920 Braşov, nr. cad. 10900, nr. top. 10101/2/2/4/1,

conform ofertei de donaţie nr. 190 din 11 februarie 2014, a domnului TĂNASE MARIUS şi a doamnei TĂNASE MONICA IOANA, autentificată de Biroul Individual Notarial Crăcuţ Cleopatra Luminiţa.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.