Hotărârea nr. 264/2014

Acceptarea donaţiei nr. 340/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de COTEAŢĂ FLORICEL COSTICĂ.

 

HOTĂRÂREA Nr.  264

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 340/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de COTEAŢĂ FLORICEL COSTICĂ;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.823/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului COTEAŢĂ FLORICEL COSTICĂ, autentificată sub nr. 340 din 21 martie 2014, de Societatea Profesională Notarială Agora.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.  nr. 46770 Braşov, nr. top. 10897/16/2/2/1/3/13, nr. cad. 6191, conform ofertei de donaţie  nr. 340 din 21 martie 2014, a domnului COTEAŢĂ FLORICEL COSTICĂ, autentificată de Societatea Profesională Notarială Agora.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.