Hotărârea nr. 263/2014

Acceptarea donaţiei nr. 185/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de GOŞLER CRISTINA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 263

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 185/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de GOŞLER CRISTINA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.824/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a doamnei GOŞLER CRISTINA, autentificată sub nr. 185 din 27 martie 2014, de Biroul Individual Notarial Hermeneanu Adriana - Daniela.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. 111443 Braşov, nr. top. 10897/16/2/2/1/3/13, nr. cad. 6191, conform ofertei de donaţie  nr. 185 din 27 martie 2014, a doamnei GOŞLER CRISTINA, autentificată de Biroul Individual Notarial Hermeneanu Adriana - Daniela.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.