Hotărârea nr. 261/2014

Acceptarea donaţiei nr. 781/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de POSTOLACHE DAN - CLAUDIU şi PORUMBOIU ANDREEA - SIMONA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 261

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 781/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de POSTOLACHE DAN - CLAUDIU şi PORUMBOIU ANDREEA - SIMONA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.836/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului POSTOLACHE DAN - CLAUDIU şi a doamnei PORUMBOIU ANDREEA - SIMONA, autentificată sub nr. 781 din 14 aprilie 2014, de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 133717 Braşov, nr. cad. 133717, conform ofertei de donaţie nr. 781 din 14 aprilie 2014, a domnului POSTOLACHE DAN - CLAUDIU şi a doamnei PORUMBOIU ANDREEA - SIMONA, autentificată de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.