Hotărârea nr. 258/2014

Acceptarea donaţiei nr. 720/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de GRIGORAŞ SIMONA - MANUELA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  258

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 720/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum,  donate de GRIGORAŞ SIMONA - MANUELA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.844/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a doamnei GRIGORAŞ SIMONA - MANUELA, autentificată sub nr. 720 din 7 aprilie 2014, de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în:

- C.F. nr. 133719 Braşov, nr. cad. 133719;

- C.F. nr. 133722 Braşov, nr. cad. 133722;

- C.F. nr. 133724 Braşov, nr. cad. 133724,

conform ofertei de donaţie nr. 720 din 7 aprilie 2014, a doamnei GRIGORAŞ SIMONA - MANUELA, autentificată de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.