Hotărârea nr. 257/2014

Acceptarea donaţiei nr. 671/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov. a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de MAHIKA ADRIAN şi MAHIKA ELENA - LUCIA.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  257

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 671/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov. a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de MAHIKA ADRIAN şi MAHIKA ELENA - LUCIA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

          Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.839/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului MAHIKA ADRIAN şi a doamnei MAHIKA ELENA - LUCIA, autentificată sub nr. 671 din 2 aprilie 2014, de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în:

- C.F. nr. 133710 Braşov, nr. cad. 133710;

- C.F. nr. 133401 Braşov, nr. cad. 133401;

- C.F. nr. 133750 Braşov, nr. cad. 133750,

conform ofertei de donaţie nr. 671 din 2 aprilie 2014 a domnului MAHIKA ADRIAN şi a doamnei MAHIKA ELENA - LUCIA, autentificată de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.