Hotărârea nr. 251/2014

Revocarea H.C.L. nr. 494 din 31.10.2013, prin care s-a aprobat studiul de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. - Construire sediu firmă şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1 Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  251

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 494 din 31.10.2013, prin care s-a aprobat studiul de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. - Construire sediu firmă şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1 Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 44.597/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea revocării H.C.L. nr. 494 din 31.10.2013, prin care s-a aprobat studiul de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. - Construire sediu firmă şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1 Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 32, alin. 1, lit. c, alin. 3 şi 4, coroborat cu art. 25, alin. 1 din Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Văzând adresa nr. 5603 din 9.04.2014 emisă de Instituţia Prefectului - Judeţul Braşov şi transmisă Consiliului Local Braşov şi Primăriei Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 494 din 31.10.2013 prin care s-a aprobat studiul de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. - Construire sediu firmă şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1 Braşov”.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.