Hotărârea nr. 250/2014

"P.U.D. - Construire locuinţe - Organizare de şantier - Acces carosabil şi pietonal - str. Dealul Morii f.n. Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Pauliner Sandor Tibor, Pauliner Eniko, în calitate de proprietari asupra terenului/imobilului, înscris în C.F. nr. 132087 Braşov, nr. top./cad. 132087, str. Dealul Morii f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  250

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: “P.U.D. - Construire locuinţe - Organizare de şantier - Acces carosabil şi pietonal - str. Dealul Morii f.n. Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Pauliner Sandor Tibor, Pauliner Eniko, în calitate de proprietari asupra terenului/imobilului, înscris în C.F. nr. 132087 Braşov, nr. top./cad. 132087,  str. Dealul Morii f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.184/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţe - Organizare de şantier - Acces carosabil şi pietonal - str. Dealul Morii f.n. Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Pauliner Sandor Tibor, Pauliner Eniko, în calitate de proprietari asupra terenului/imobilului, înscris în C.F. nr. 132087 Braşov, nr. top./cad. 132087, str. Dealul Morii f.n.;

             Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

             În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

             În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia „P.U.D. - Construire locuinţe - Organizare de şantier - Acces carosabil şi pietonal – str. Dealul Morii f.n. Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Pauliner Sandor Tibor, Pauliner Eniko, în calitate de proprietari  asupra terenului/imobilului, înscris în C.F. nr. 132087 Braşov, nr. top./cad. 132087, str. Dealul Morii f.n. şi întocmită de către S.C. Tekart Project S.R.L. Braşov, arh. Bogdan Cristescu.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.