Hotărârea nr. 25/2014

Avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov)”, iniţiator S.C. Atlanta House Investments S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  25

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov)”, iniţiator S.C. Atlanta House Investments S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 5.679/2014, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov)”, iniţiator S.C. Atlanta House Investments S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se avizează documentaţia “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov)”, iniţiator S.C. Atlanta House Investments S.R.L., întocmită de S.C. Studio LPBA S.R.L. Braşov prin arh. Paul Lazăr.

 

              Art. 2. Până la aprobarea documentaţiei avizată conform art. 1, iniţiatorul proiectului va finaliza procedura de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, conform Ordinului nr. 2701/2010.

 

Art. 3. La faza “aprobare PUZ”, se vor prezenta toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.