Hotărârea nr. 249/2014

Acceptarea donaţiei nr. 975/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Maurer Imobiliare S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 249

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 975/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Maurer Imobiliare S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.817/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a S.C. Maurer Imobiliare S.R.L., autentificată sub nr. 975 din 23 aprilie 2014, de Uniunea Naţională a Notarilor Publici Burlan Radu - Cătălin, Burlan Ioana - Suzana şi Burlan Silviu - Cristian.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.  nr. 133817 Braşov, nr. cad. 133817, conform ofertei de donaţie nr. 975 din 23 aprilie 2014, a S.C. Maurer Imobiliare S.R.L., autentificată de Uniunea Naţională a Notarilor Publici Burlan Radu - Cătălin, Burlan Ioana - Suzana şi Burlan Silviu - Cristian.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.