Hotărârea nr. 246/2014

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru „P.U.D. - Construire locuinţe şi organizare de şantier - acces carosabil şi pietonal din str. Mihai Viteazul”, situat în Braşov, str. Dealul Morii f.n., deţinut de PAULINER SANDOR TIBOR şi soţia PAULINER ENIKO.

 

HOTĂRÂREA Nr.  246

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru „P.U.D. - Construire locuinţe şi organizare de şantier - acces carosabil şi pietonal din str. Mihai Viteazul”, situat în Braşov, str. Dealul Morii f.n., deţinut de PAULINER SANDOR TIBOR şi soţia PAULINER ENIKO;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 43.856/2014, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru „P.U.D. - Construire locuinţe şi organizare de şantier - acces carosabil şi pietonal din str. Mihai Viteazul”.

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 43097/2014, înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi C.U. nr. 768/2014;

Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea  planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5. lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei pentru „P.U.D. - Construire locuinţe şi organizare de şantier - acces carosabil şi pietonal din str. Mihai Viteazul”, situat în Braşov, str. Dealul Morii f.n., deţinut de PAULINER SANDOR TIBOR şi soţia PAULINER ENIKO, identificat prin C.F. nr. 132087 Braşov, nr. cad. 132087, conform Certificatului de Urbanism nr. 768/2014.

 

 

               Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.