Hotărârea nr. 245/2014

Desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  245

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 43.405/2014, prin care s-a propus aprobarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 30 din H.G nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi prevederile Ordinului nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementare a proiectelor de concesiune de lucrări şi servicii în România;

Văzând şi prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale art. 72, alin. 4 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, în următoarea componenţă:

1. MĂRĂŞESCU ISABELLA - Şef Serviciu Achiziţii Publice - Preşedintele comisiei

2. LEONTE CĂTĂLIN - Consilier local

3. DURBACĂ ADINA ALEXANDRINA - Consilier local

4. LUPU LIVIU - Consilier local

5. RADNOTI ATTILA - Director Executiv Direcţia Tehnică

6. MAVRODIN VALERIA - Şef Birou Contencios

7. DINCĂ ORANTES - Şef Serviciu Amenajare Zone Verzi

8. MIHĂILEANU DAN - Inspector Serviciul Amenajare Zone Verzi

9. TUDORACHE MARILENA - Director Direcţia Economică

10. PETCU MARILENA - Consilier Serviciul Achiziţii Publice

 

 

Art. 2. Se aprobă desemnarea următorilor membri de rezervă ai comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov:

1. HORGA LILIANA - Director Executiv Adjunct Direcţia Tehnică

2. GÖDRI ANNA-MARIA - Consilier Serviciul Achiziţii Publice

3. PITIŞ PAULA - Şef Birou Aplicarea Legii 10/2001

4. RADU CLAUDIA - Şef Birou Contabilitate

5. ILIESCU GHEORGHE - Inspector Serviciul Amenajare Zone Verzi

6. CORŞATEA ADINA - Consilier Serviciul Achiziţii Publice

7. DUDU ALICE - Referent de specialitate -Serviciul Achiziţii Publice

8. MATEESCU DANIELA LENUŢA - Consilier local

 

 

 

Art. 3. Atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov sunt cele prevăzute de art. 32, alin. 1 din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.