Hotărârea nr. 244/2014

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona Nord Braşov Tronson II-CET-Florilor”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  244

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii „Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona Nord Braşov Tronson II-CET-Florilor”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 46.844/2014, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona Nord Braşov Tronson II-CET-Florilor”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona Nord Braşov Tronson II-CET-Florilor”, după cum urmează:

- Valoare totală:             - 9.256,25 mii lei inclusiv TVA (2.094,65 mii Euro)

- din care C + M:                - 9.015,69 mii lei inclusiv TVA (2.040,21 mii Euro)

            Notă: Curs de schimb mediu al BNR pe 2013 (1 Euro = 4,419 lei)

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.