Hotărârea nr. 243/2014

Aprobarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiţii „Reamenajare ateliere Şcoala Profesională germană KRONSTADT”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  243

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: aprobarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiţii  „Reamenajare ateliere Şcoala Profesională germană KRONSTADT”;

  

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 47.171/2014, prin care s-a propus aprobarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiţii „Reamenajare ateliere Şcoala Profesională germană KRONSTADT”;

Având în vedere prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cheltuielile aferente realizării obiectivului de investiţii   „Reamenajare ateliere Şcoala Profesională germană KRONSTADT”, în valoare de 2.913 mii lei.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.