Hotărârea nr. 242/2014

Aprobarea Studiului de oportunitate având ca obiect „Închiderea ecologică şi punerea în siguranţă a depozitelor pentru deşeuri industriale şi menajere Timiş - Triaj”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  242

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de oportunitate având ca obiect „Închiderea ecologică  şi punerea în siguranţă a depozitelor pentru deşeuri industriale şi menajere Timiş - Triaj”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 44.660/2014, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate având ca obiect „Închiderea ecologică şi punerea în siguranţă a depozitelor pentru deşeuri industriale şi menajere Timiş -Triaj”;      

Având în vedere prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1, 2, 6, Capitolul IV - Regimul deşeurilor, precum şi art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 şi 2 precum şi Capitolul V - Proceduri de închidere a depozitelor de deşeuri si urmărirea postînchidere a acestora din H.G. nr. 349/2006, privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în consideraţie Avizul de mediu nr. 31/2007, revizuit la data de 25.11.2008 al  Agenţiei Naţionale Pentru Protecţia Mediului prin Agenţia Pentru Protecţia Mediului Braşov emis în vederea stabilirii obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii desfăşurate pe amplasamentul Depozit Deşeuri Menajere Timiş - Triaj Braşov precum şi anexa la aviz care a stabilit obligaţiile de mediu, programul de conformare şi sursele de răspundere pentru daune aduse mediului;

Având în vedere Hotărârea nr. 5 din 31.10.2012 privind realizarea proiectului “ Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov” cu investiţiile prevăzute în Master Planul aprobat de Consiliul Judeţean Braşov prin H.C.J. nr. 397 din 26.09.2011, prin care se aprobă realizarea  Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor şi închiderea a 6 rampe neconforme, Municipiul Braşov nefiind cuprins în acesta;

Având în vedere prevederile HCL nr.488/31.10.2013 privind aprobarea derulării proiectului ”Închiderea ecologică şi punerea în siguranţă a depozitelor pentru deşeuri industriale şi menajere Timiş -Triaj”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, d, alin. 4, lit. e, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate având ca obiect ”Închiderea ecologică şi punerea în siguranţă a depozitelor pentru deşeuri industriale şi menajere Timiş - Triaj”, întocmit de S.C. KXL S.R.L. Bucureşti.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.