Hotărârea nr. 24/2014

Modificarea H.C.L. nr. 573/2012, republicată, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  24

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 573/2012, republicată, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 4.324/2014, prin care s-a propus ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor inerte şi nepericuloase de pe raza municipiului Braşov în sensul eliminării din structura acestora a sumei de 50 lei/tonă, reprezentând taxa aferentă fondului de mediu;

Având în vedere prevederile art. 8, lit. I din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi ale art. 6, lit. k-l din Legea nr. 101/2006, privind serviciul public de salubrizare a localităţilor;

Văzând prevederile art. 4 din Legea nr. 384 din 24.12.2013, prin care se modifică prevederile art. 9, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul de Mediu, în sensul că tariful de 50 Lei/ tonă intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, republicată, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate pe raza Municipiului Braşov, în sensul excluderii din structura acestora a sumei de 50 lei/tonă, reprezentând taxa aferentă fondului de mediu.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, republicată, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov vor rămâne neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, republicată, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov astfel modificată va fi republicată cu noile anexe rezultate.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 573  din data de  20 decembrie 2012

Republicată conform H.C.L. nr. 603/2013 şi conform H.C.L. nr. 24 din

data de 27 ianuarie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii  serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Tehnice, Serviciul de Amenajare Zone de Agrement, Serviciul Amenajare Drumuri Publice Siguranţa Circulaţiei şi Serviciul Inspecţie Control şi Disciplina în Construcţii înregistrate cu nr. 94.493/2012, prin care s-a propus aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Braşov;

Văzând adresa nr. 93.243/2012, a S.C. Coral Impex S.R.L. Ploieşti, adresa nr. 93.313/2012, a S.C. Purline Impex S.R.L. Zărneşti, adresele nr. 92.899/2012 şi nr. 64.389/2012 ale S.C. URBAN S.A., adresele nr. 93.468/2012 şi nr. 93.384/2012, ale S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. şi S.C. EUROSTRADA S.R.L. Braşov, adresele nr. 92.887/2012 şi nr. 64.237/2012, ale S.C. COMPREST S.A. Braşov, prin care solicită aprobarea actualizării tarifelor pentru prestarea serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Braşov;

Luând în consideraţie prevederile art. 19 din contractele de delegare a gestiunii pentru serviciile publice nr. 353 din 21.12.2005 încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. Ploieşti; nr. 231 din 21.09.2006, încheiat cu S.C. Purline Impex S.R.L.; nr. 292 din 21.09.2005 încheiat cu S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. şi S.C. RECON S.A.; nr. 288 din 09.09.2005, încheiat cu S.C. EUROSTRADA S.R.L.; nr. 309 din 02.11 2005, încheiat cu S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. şi S.C. EUROSTRADA S.R.L. şi nr. 281 din 2005, încheiate cu S.C. Urban S.A. şi S.C. Comprest S.A., conform căruia tarifele se vor actualiza în raport cu indicele de inflaţie pentru servicii comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi vor fi modificate în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

Având la bază adresele nr. 3621/2012 şi nr. 3578/2012 ale Institutului Naţional de Statistică formulate către S.C. Urban S.A. şi către S.C. Comprest S.A., privind indicele preţurilor de consum şi rata inflaţiei pentru apă, canal, salubritate şi respectiv pentru colectare, transport, depozitare deşeuri menajere persoane juridice precum şi adresa nr. 3579/2012, a Institutului Naţional de Statistică formulata către S.C. Fin-Eco S.A., privind nivelul indicelui preţurilor de consum şi rata inflaţiei pentru apă, canal, salubritate şi pentru utilizarea depozitului ecologic;

Precizând că în conformitate cu prevederile art. 107, lit. c din Ordinul nr. 110/2007, privind aprobarea Regulamentului cadrul al serviciului de salubrizare a localităţilor, operatorii serviciului de salubrizare au dreptul să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

În conformitate cu prevederile art. 8, lit. i din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, care prevede că ,,Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă cu privire la stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente”;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 353 din 21.12.2005, pentru prestarea activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza Municipiului Braşov, încheiat cu concesionarul S.C. CORAL Impex S.R.L. Ploieşti, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 231 din 21.09.2006, pentru prestarea serviciilor publice de întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, încheiat cu concesionarul S.C. PURLINE Impex S.R.L. Zărneşti, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 231 din 21.09.2006, pentru achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării zonelor verzi, parcurilor şi scuarurilor, încheiat cu concesionarul S.C. PURLINE Impex S.R.L. Zărneşti, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 292/2005, pentru prestarea serviciilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice principale încheiat cu concesionarii S.C. VECTRA SERVICE S.R.L şi S.C. RECON S.A. Braşov, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 5. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 288/2005, pentru prestarea serviciilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice secundare încheiat cu concesionarul S.C. EUROSTRADA S.R.L. Braşov, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 6. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 309/2005 pentru prestarea serviciilor publice de deszăpezire în Municipiul Braşov încheiat cu concesionarii S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. şi S.C. EUROSTRADA S.R.L. Braşov, conform anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 7. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 281/2005, pentru prestarea serviciilor publice de salubrizarea domeniul public şi întreţinerea zonelor verzi în Municipiul Braşov încheiat cu concesionarii S.C. URBAN S.A. Râmnicu Vâlcea şi S.C. COMPREST S.A. Braşov, conform anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 8. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 281/2005, pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov - utilizarea depozitului ecologic zonal încheiat cu concesionarul S.C. FIN - ECO S.A. Braşov, conform anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 9. Actualizarea tarifelor pentru prestarea serviciilor publice delegate pe raza municipiului Braşov precizate mai sus se face începând cu data de 01.01.2014.

 

 

Art. 10. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.