Hotărârea nr. 237/2014

Modificarea H.C.L. nr. 72 din 28 februarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST” din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  237

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 72 din 28 februarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII  CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST” din Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 46.836/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 72 din 28 februarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST”;

Având în vedere prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 28 februarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST”, care va avea următorul conţinut:

              „Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov, pentru proiectul „ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST”, cu suma de 301.555,02 lei, reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului”.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 28 februarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST”, care va avea următorul conţinut:

             „Art. 3. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 787.510,00 lei şi TVA neeligibil în valoare de 180.602,40 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu obţinerea aprobării Consiliului Local”.

 

Art. 3. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 28 februarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST”, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 28 februarie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 72 din data de  28 februarie 2013

Republicată conform H.C.L. nr.  237 din data de 30 mai 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD - EST din municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 14.348/2013, prin care s-a propus aprobarea proiectului ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST”, înscris la poziţia 18 în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC din data de 07.12.2012, a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile şi acoperirea taxei pe valoare adăugată şi a altor cheltuieli necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Având în vedere prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST”, înscris la poziţia 18 în lista prioritară a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC din data de 07.12.2012, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară I, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

 

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov, pentru proiectul „ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD-EST”, cu suma de 301.555,02 lei, reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 787.510,00 lei şi TVA neeligibil în valoare de 180.602,40 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu obţinerea aprobării Consiliului Local.

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.