Hotărârea nr. 235/2014

Aprobarea actualizării tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi menţinere în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public din municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  235

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: aprobarea actualizării tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi menţinere în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public din municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 44.162/2014, prin care s-a propus aprobarea actualizării tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi menţinere în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public din municipiul Braşov;

Constatând şi existenţa punctului de vedere al Direcţiei Economice exprimat prin adresa              nr. 47.255 din 29 mai 2014;

Văzând adresa cu nr. 38985/2014 a S.C. Flash Lighting Services S.A. Bucureşti prin care a solicitat aprobarea actualizării tarifelor pentru serviciul de întreţinere şi menţinere în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public din municipiul Braşov;

Luând în considerare prevederile art. 23.1, alin. 4 şi art. 23.2, alin. 4 din contractul nr. 329/2005, conform cărora tarifele se vor actualiza în raport cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică;

Având la bază adresele cu nr. 57038/2014 şi 57039/2014 ale Institutului Naţional de Statistică transmise către S.C. Flash Lighting Services S.A. Bucureşti, privind evoluţia indicelui preţurilor de consum şi a ratei de inflaţie în perioada 2005 - 2013;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2 din Ordinul nr. 77/2014, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustarea sau modificare a valorii activităţilor de iluminat public emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală; ale art. 8, alin. 2, lit. i din legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi cele ale art. 17, alin. 1, lit. a din Legea  nr. 230/2006, reactualizată, a serviciului iluminat public;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea tarifelor la Contractul nr. 329 din 05.12.2005, pentru prestarea activităţii de întreţinere şi menţinere în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public din municipiul Braşov, încheiat cu concesionarul S.C. Flash Lighting Services S.A. Braşov conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Actualizarea tarifelor pentru prestarea serviciului parte integrantă din prezenta hotărâre şi menţinere în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public din municipiul Braşov, se face începând cu data de 01.06.2014.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.