Hotărârea nr. 234/2014

Modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 3 din16.08.2010, Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 522/2010, republicată, prin Act adiţional.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  234

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 3 din16.08.2010, Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 522/2010, republicată, prin Act  adiţional;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locale, înregistrate cu nr. 45.027/2014, cu privire la modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 3 din 16.08.2010, Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 522/2010, republicată, prin Act adiţional;

Având în vedere măsura dispusă de Camera de Conturi Braşov la art. 1, lit. e) din Decizia  nr. 27 din 03.04.2014, prin care s-a dispus adaptarea formei şi a conţinutului Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice la forma şi conţinutul minimal al Contractului cadru aprobat pentru această categorie de servicii;

Ţinând cont de procesul - verbal încheiat de comisia constituită prin Dispoziţia de Primar nr. 2666 din 28.04.2014, privind reglementarea procedurii privind ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Braşov, prin Decizia nr. 27 din 03.04.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, d, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 44, alin. 1,     art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii nr. 3 din 16.08.2010, a cărui formă a fost aprobată prin art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2010, republicată, astfel

1. Titlul Contractului nr. 3 din 16.08.2010 se va modifica şi va avea următoarea titulatură:

„Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în Municipiul Braşov”.

2. CAP. 1. "Părţi Contractante" - Se actualizează datele de identificare ale delegatului după cum urmează:

"Operatorul Societatea Comercială Tetkron S.R.L codul unic de înregistrare 27272953, cu sediul principal în Municipiul Braşov, str. Pictor Ştefan Luchian, nr. 25 E, bl. 35, reprezentată prin ec. Frăţilă Simona, având funcţia de Director General"

3. Se aprobă modificarea Art. 6 din Contract, care va avea următorul cuprins:

"Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singură dată, pentru o perioadă ce nu poate depăşi jumătate din durata iniţială".

4. Se aprobă modificarea Art. 8 din Contract, care va avea următorul cuprins:

"Delegatul are obligaţia să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă de 4000 lei reprezentând un procent de 10 % din suma obligaţiei de plată a redevenţei datorate pentru primul an de activitate. Garanţia de 4000 de lei va fi depusă de delegat în termen de 90 de zile de la semnarea actului adiţional de modificare şi completare a Contractului de Delegare a Gestiunii, nr. 3 din 16.08.2010.”

5. Se aprobă modificarea Art. 9 din Contract în ceea ce priveşte contul deschis la Trezoreria Municipiului Braşov şi va avea următorul cuprins:

"Suma prevăzută la Art. 7 va fi plătită prin ordin de plată, în contul RO 92 TREZ 13121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Braşov."

6. Se aprobă modificarea Art. 11 din Contract în sensul în care se înlocuieşte cuvântul "întreţinere" cu "întârziere" şi cuvântul "concesionar" cu "delegat" şi va avea următorul cuprins:

"Pentru neplata redevenţei la termen, delegatul datorează majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % pe zi de întârziere".

  7. Se aprobă modificarea Art. 14, litera "K" din Contract în sensul eliminării prevederii referitoare la Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care va avea următorul cuprins:

"Să nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegării".

8. Se aprobă modificarea Art. 14, litera "U" din Contract, care va avea următorul cuprins:

"Să realizeze investiţii".

9. Se aprobă modificarea alin. 1 al Art. 19 din Contract, care va avea următorul cuprins:

"Preţurile/tarifele practicate sunt stabilite, modificate ori ajustate după caz în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov".

10. Se aprobă completarea Art. 19 din Contract cu un nou alineat, nr. 4, care va avea următorul cuprins :

“La data încheierii Actului adiţional preţurile/tarifele practicate sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 51/2014, H.C.L. nr. 52/2014 şi H.C.L. nr. 53/2014.”

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii nr. 3 din 16.08.2010 rămân valabile.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov şi S.C. TETKRON S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.