Hotărârea nr. 233/2014

Desfăşurarea la Braşov, în perioada 28 iunie - 03 iulie 2014, a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  233

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: desfăşurarea la Braşov, în perioada 28 iunie - 03 iulie 2014, a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 42.557 din 15.05.2014, prin care s-a propus desfăşurarea la Braşov, în perioada 28 iunie - 03 iulie 2014, a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia 2014;

Văzând adresa Filarmonicii Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub                            nr. 41.244 din 12.05.2014, prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră;

Având în vedere prevederile art. 1, pct. 13 din Legea nr. 353 din 03.12.2007 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic şi art. 1 din H.C.L. nr. 19 din 30.01.2012, privind aprobarea metodologiei de alocare a subvenţiei pentru instituţiile de spectacole şi concerte din Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a, f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea la Braşov, în perioada 28 iunie - 03 iulie 2014, a Festivalului Internaţional al  Muzicii de Cameră, ediţia 2014, organizat de  Filarmonica Braşov.

 

Art. 2. Cheltuielile totale în sumă de 70.000 lei necesare organizării proiectului se finanţează din veniturile proprii ale Filarmonicii Braşov în sumă de 10.000 lei şi din subvenţie locală din bugetul Municipiului Braşov în sumă de 60.000 lei.

 

Art. 3. La finalizarea evenimentului Filarmonica Braşov va depune finanţatorului un memoriu privind desfăşurarea proiectului precum şi justificarea modului de utilizare a subvenţiei alocate.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.