Hotărârea nr. 232/2014

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului colonel (în retragere) Turcu Iancu Ion.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  232

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului colonel (în retragere) Turcu Iancu Ion;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate subnr. 39.823 din 07.05.2014, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului colonel (r) Turcu Iancu Ion;

Având în vedere adresa Asociaţiei Veteranilor de Război din Ministerul Afacerilor Interne, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr: 37.469 din 28.04.2014, prin care se propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov domnului colonel (r) Turcu Iancu Ion;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995, prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 8 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului colonel (în retragere) Turcu Iancu Ion, în semn de recunoaştere pentru întreaga carieră militară.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.